Marija Živković Milić je osnivač i partner u advokatskoj kancelariji „Lukšić & Živković Milić“.

Rođena je 1982. godine. Nakon završenog Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, 2005. godine radila je u Centru za demokratiju i ljudska prava (CEDEM-u) i advokatskoj kancelariji Dragoljuba R. Đukanovića. 2009. godine Marija nakon položenog pravosudnog ispita i upisa u Imenik advokata Advokatske komore Crne Gore nastavlja da radi u istoj kancelariji kao advokat. Od 2013. godine ona samostalno obavlja advokatsku djelatnost kao osnivač i partner u kancelariji „Lukšić & Živković Milić“.

U svome radu Marija je stekla značajno iskustvo u zastupanjima u parničnim postupcima pred sudovima opšte nadležnosti, svih instanci kao i u privrednim sporovima. Primarno se bavi obligacionim (ugovornim) pravom i privrednim pravom (statusnim i trgovačkim), mada ima iskustva i u drugim granama prava kao što su stvarno pravo, zaštita prava intelektualne svojine, radno pravo i porodično pravo. 

Marija je 2014. godine imenovana za arbitra u Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova Crne Gore.

Govori engleski jezik.